11 - 13 พ.ค. 60

งานบุญเดือนหก และการละเล่นผีขนน้ำ บ้านนาซ่าว ปี 2560

ลานเอนกประสงค์ วัดโพธิ์ศรี บ้านนาซ่าว ต้าบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย จังหวัดเลย