13 - 14 เม.ย. 59

เทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน ครั้งที่ 11

ณ วัดขนอน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี จังหวัดราชบุรี