10 พ.ค. 60

ล่องเรือเวียนเทียนทางน้ำ วัดติโลกอาราม กว๊านพะเยา

วัดติโลกอาราม กว๊านพะเยา จัหวัดพะเยา จังหวัดพะเยา