ประเพณีโล้ชิงช้าชาวอาข่า

ประเพณีโล้ชิงช้าชาวอาข่า

1 ส.ค. - 30 ก.ย. 60

พิธีโล้ชิงช้าเพื่อการฉลองให้กับพืชผลที่มีความเจริญงอกงามรอเก็บเกี่ยว พิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษ การเลี้ยงฉลอง การเต้นรำ

ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 12 จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ 0 5391 8415 สมาคมอาข่า โทรศัพท์ 0 5371 4250, 08 1952 2179

1 - 30 ก.ย. 60 KRABI ADVENTURE RACE