งานประเพณีบุญหลวง และการละเล่นผีตาโขน

งานประเพณีบุญหลวง และการละเล่นผีตาโขน

24 - 26 มิ.ย. 60

การทาพิธีเบิกพระอุปคุต ขบวนแห่ผีตาโขน การทาพิธีแห่พระเวสสันดรเข้าเมือง ฟังเทศก์มหาชาติ 13 กัณฑ์ และการทาพิธีจุดบั้งไฟ

เทศบาลตาบลด่านซ้าย โทร. 042-891254 เทศบาลอาเภอด่านซ้าย โทร. 042-891266

1 มิ.ย. - 3 ก.ค. 60 Thailand Shopping & Dinning Paradise 2017
3 มิ.ย. 60 Khanom Festival 2017
18 มิ.ย. 60 Andaman Trial Phuket