Walk-Run on Pattaya Beach 2017

Walk-Run on Pattaya Beach 2017

17 มิ.ย. 60

การแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศลเพื่อเด็กและสตรี เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์ความสวยงามของชายหาดเมืองพัทยา ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบรูณ์แข็งแรง และเป็นกิจกรรมที่เป็นสาธารณะประโยชน์ต่อสังคม

1 มิ.ย. - 3 ก.ค. 60 Thailand Shopping & Dinning Paradise 2017
3 มิ.ย. 60 Khanom Festival 2017
18 มิ.ย. 60 Andaman Trial Phuket